Maschine Bestellnummer/Typ
1806BCB-153
1902CB-51
1911BCB-106
1923HCB-132
2012NBCB-153
2107FKCB-303
2414NBCB-203
2704CB-153
3612CB-203
3612CCB-203
3620CB-106
3706CB-64
3707CB-411
3708CB-411
3709CB-411
3710CB-411
3901CB-411
4101RHCB-303
4105KBCB-100
4112HSCB-204
4131CB-303
4157KBCB-153
4326CB-64
4327CB-64
4329CB-64
4350CTCB-419
4350FCTCB-419
4351CTCB-419
4351FCTCB-419
44080051B5X *
445X80050B0X *
446LW49625 *
447LW49625 *
44880051B5X *
5017RKBCB-303
5103RCB-203
5104SCB-203
5143RCB-203
5603RCB-303
5604RCB-303
5704RCB-303
5705RCB-303
5705RKCB-303
5903RCB-203
6013BCB-51
6013BRCB-51
6207DWDECB-430
6300-4CB-51
6305CB-303
6317DWDESPCB-430
6317DWDRECB-430
6319DWFECB-430
6337DWDESPCB-430
6339DWFECB-430
6347DWDESPCB-430
6349DWFECB-430
6408CB-419
6412CB-64
6413CB-64
6501CB-70
6501XCB-70
6510LVRCB-64
6821CB-419
6822CB-419
6823CB-419
6824CB-419
6825RCB-419
6826CB-419
6827CB-419
6842CB-411
6844CB-411
6904VHCB-415
6905BCB-65
6905HCB-415
6906CB-100
6916FDWDECB-431
6918FDWDECB-434
6934FDWDECB-434
6935FDWDECB-434
6936FDWDECB-434
6951CB-411
6953CB-411
6980FDWDECB-434
7104LCB-153
8414DWFECB-430
8434DWFECB-430
8444DWFECB-430
9031CB-411
9032CB-411
9046CB-419
906CB-64
9079SFCB-204
9207SPBCB-100
9227CBCB-303
9403CB-303
9404CB-303
9554/55NBCB-325
9557/58NB/KCB-325
9562CH/CVHCB-318
9562CRCB-318
9562CVHCB-318
9562CVRCB-318
9564HCB-325
9565C/CVCB-318
9565CLRCB-318
9565CRCB-318
9565CVLCB-318
9565CVRCB-318
9565HCB-325
9565PCVCB-318
9566C/CVCB-318
9566CRCB-318
9566CVRCB-318
9741CB-100
9903CB-303
9910/11CB-411
9920CB-303
9924DBCB-100
BCS550RFECB-430
BDA340RFECB-440
BDA340ZCB-440
BDA341RFECB-440
BDA341ZCB-440
BDA350ZCB-440
BDA351ZCB-440
BDF440RFECB-440
BDF441RFECB-440
BDF442RFECB-440
BDF442RFE3CB-440
BDF450RFECB-440
BDF451RFECB-440
BDF452RFECB-440
BDF452RFE3CB-440
BFL060FZCB-434
BFL080FZCB-434
BFL081FZCB-434
BFL120FZCB-434
BFL200FZCB-434
BFR440RFECB-440
BFR540RFECB-440
BFR550RFECB-440
BFR750RFECB-440
BFS440ZCB-440
BFS450ZCB-440
BFT020FZCB-434
BFT040FZCB-434
BFT042FZCB-434
BFT080FZCB-434
BFT122FZCB-434
BFT123FZCB-434
BGA450RFECB-440
BGA450ZCB-440
BGA452RFECB-440
BGA452ZCB-440
BHP440RFECB-440
BHP441RFECB-440
BHP442RFECB-440
BHP450RFECB-440
BHP451RFECB-440
BHP452RFECB-440
BHP452ZCB-440
BHR162RFECB-430
BHR200SJECB-430
BHR202RFECB-441
BHR240RFECB-430
BHR241RFECB-441
BHR241ZCB-441
BHR261RDECB-442
BHR261TRDECB-442
BJR181RFECB-411
BJS130RFECB-440
BJV140RFECB-430
BJV180RFECB-430
BJV180ZCB-430
BO3700CB-64
BO3710CB-64
BO3711CB-64
BO4555CB-419
BO4556CB-419
BO4557CB-419
BO4565CB-419
BO4900VCB-419
BO5021CB-64
BO5030CB-419
BO5031CB-419
BO6030CB-419
BO6040CB-318
BPB180RFECB-430
BSS500RFECB-430
BSS501CB-430
BSS610RFECB-411
BTD130FRFECB-440
BTD140RFECB-440
BTP130RFECB-440
BTP140RFECB-440
BTW200SAECB-441
BTW250RFECB-440
BTW251RFECB-440
BTW450RFECB-441
BUC122RFECB-430
CB100181030-1
CB105181038-5
CB106181410-1
CB113191904-8
CB132191972-1
CB153181044-0
CB154181047-4
CB155181048-2
CB171194412-8
CB203191953-5
CB204191957-7
CB251191941-2
CB303191963-2
CB318191978-9
CB325194074-2
CB327194285-9
CB350194160-9
CB411191940-4
CB414191949-6
CB415191950-1
CB417191955-1
CB419191962-4
CB424191966-6
CB430191971-3
CB434193466-2
CB440194427-5
CB441194435-6
CB51181021-2
CB55181026-2
CB64191627-8
CB65191628-6
CB70191914-5
DA3010FCB-419
DA3011FCB-419
DA4000LRCB-303
DA6301CB-100
DBM080EE80700019 *
DBM130EE80700019 *
DP3003CB-419
DP4001CB-419
DP4003/KCB-419
DP4010CB-419
DP4011CB-419
DP4700CB-64
FS2300CB-419
FS2700CB-419
FS4000CB-419
FS4300CB-419
FS6300RCB-419
GA4530CB-459
GA5021CB-303
GA5021CCB-303
GA5030CB-459
GA5030KSP3CB-459
GA6021CB-303
GA6021CCB-303
GA7010CCB-204
GA7020CB-204
GA7020FCB-204
GA7020SFCB-204
GA7030SF01CB-204
GA7040SF01CB-204
GA9010CCB-204
GA9020CB-204
GA9020FCB-204
GA9020SFCB-204
GA9020SFKCB-204
GA9030CB-204
GA9030SCB-204
GA9030SF01CB-204
GA9040SCB-204
GA9040SF01CB-204
GD0600CB-325
GD0601CB-325
GD0602CB-325
GD0800CCB-318
GD0810CCB-318
HK0500CB-113
HK1820CB-350
HK1820LCB-350
HM0810TCB-105
HM0860CCB-327
HM0870CCB-350
HM0871CCB-350
HM1200CB-155
HM1200BCB-155
HM1202CCB-155
HM1203CCB-171
HM1213CCB-171
HM1214CCB-171
HM1304CB-204
HM1304BCB-204
HM1307CCB-171
HM1307CBCB-171
HM1317CCB-171
HM1400CB-155
HM1801CB-204
HM1810CB-204
HP1620CB-419
HP1620KCB-419
HP1621KCB-419
HP1630KCB-85
HP1631KCB-85
HP1640CB-419
HP1640KCB-419
HP1641KCB-419
HP1641K1XCB-419
HP2050CB-419
HP2051CB-419
HP2051FCB-419
HP2070CB-419
HP2071CB-419
HP2071FCB-419
HR1830CB-419
HR2010CB-105
HR2230CB-325
HR2432CB-419
HR2460CB-325
HR2470CB-325
HR2470TCB-325
HR2800CB-325
HR2810CB-325
HR2810TCB-325
HR2811FCB-325
HR2811FTCB-325
HR3200CCB-350
HR3210CCB-350
HR3210FCTCB-350
HR3540CCB-350
HR3541FCCB-350
HR4001CCB-350
HR4002CB-350
HR4011CCB-350
HR4501CCB-171
HR4510CCB-171
HR4511CCB-171
HR5201CCB-171
HR5210CCB-171
HR5211CCB-171
JN1601CB-411
JN3200CB-100
JR1000FTKCB-419
JR180DWDECB-432
JR3050TCB-303
JR3060TCB-303
JR3070CTCB-303
JS1600CB-65
JS1660CB-65
JS1670CB-65
JS3200CB-100
KC100CB-203
KP0800CB-411
KP0810CB-132
KP0810CCB-132
KP312SCB-203
LC1230CB-203
LF1000CB-153
LH1040CB-153
LS0714CB-303
LS0714FLCB-303
LS1013CB-153
LS1013LCB-153
LS1040CB-153
LS1214CB-153
LS1214LCB-153
LS1440CB-154
MLS100JM23000123 *
MLT100XJM230001
N1923BCB-51
N5900BCB-153
PC1100CB-100
PC5000CCB-253
PV7000CCB-303
PW5000CHCB-318
RP0900CB-107
RP0910CB-303
RP1110CCB-303
RP1800FXCB-203
RP2300FCXCB-203
SA7000CCB-204
SG1250CB-318
SG150B45872 *
SP6000CB-303
SP6000KCB-303
TD0101FCB-411
TW0200CB-411
TW0350CB-411
TW1000CB-153
UB1101CB-303
UC3020ACB-132
UC3030A957805410 *
UC3520ACB-132
UC3530A957805410 *
UC4020ACB-132
UC4030A957805410 *
UC4530A957805410 *
UH4260CB-419
UH4570CB-419
UH4860CB-419
UH5260CB-419
UH5540223804410 *
UH5550957800410 *
UH5570CB-419
UH5580CB-419
UH6350957800410 *
UH6540223804410 *
UH6570CB-419
UH6580CB-419
UH7580CB-419
UT120EE80700013 *
UT1305CB-303
UT2204CB-303
* ist gleich Bestellnummer
^